Arbetsliv och familjeliv

Förebygg frånvaro genom samtal

För de flesta bjuder livet på motstånd någon gång. När det händer kan det vara svårt att hantera både familjeliv och arbetsliv samtidigt.  De arbetsgivare vi träffar är måna om att behålla sin personal och vill att de ska trivas och må bra.

ragnar pallar inte mer
IMG_5537

Stress och relationer

Familjefokus kan vara en del av ditt företags arbete för en god psykosocial miljö på arbetsplatsen.

Vi används som föreläsare tillsammans med CJ Consulting då vi pratar om stress och hur den påverka den enskilde anställde och hans/hennes relationer på arbetsplatsen och i hemmet.

ladybugs-1593406_1920

Samtal - förebygga frånvaro och sjukskrivning

Genom förebyggande samtal vill arbetsgivare hjälpa den enskilde och dennes familj så att problemen inte växer sig allt för stora. Förebyggande samtal kan bli aktuellt när personal har återkommande ströfrånvaro, uttrycker att han eller hon är i behov av stöd eller vid återgång till arbete efter längre tids sjukskrivning.


Förebyggande samtal innebär i detta sammanhanget att arbetsgivaren ger den anställde möjlighet att träffa Familjefokus för kartläggning och samtal om aktuell situation och vilken förändring den enskilde önskar. Tillsammans gör vi en plan för hur vi ska arbeta mot denna förändring. 

Om den enskilde är i behov av stöd som Familjefokus inte kan ge, hjälper vi vederbörande till rätt kontakt på rätt instans. Vi har möjlighet att hålla kontakt med den enskilde tills tex psykiatri, bup eller annan vårdinstans har möjlighet att ta emot.

 

Familjefokus skyldigheter

Sekretess

Familjefokus arbete omfattas av tystnadsplikt (SoL kap 15) och diskuterar inte den enskildes situation med arbetsgivaren eller någon annan, om det inte är så att den enskilde önskar att arbetsgivaren ska vara en del i förändringsarbetet. I sådana fall gör vi tillsammans en plan för vad som ska delges arbetsgivaren och hur arbetsgivaren görs delaktig.

 

Orosanmälan

Familjefokus är skyldiga (SoL kap 14 )att anmäla till socialtjänsten om vi misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Vi är skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning. 

Läs mer om orosanmälan till socialtjänsten här