Grupphandledning

Handledning i grupp är ett forum där du som pedagog och annan personal som arbetar i skolan kan få tid att bearbeta elevkontakter som varit störande. I gruppen blir du lyssnad till, reflekterar, analyserar, är kreativ, upptäcker alternativ, byter generöst erfarenheter och åsikter, allt utan att bli kritiserad. Samtalen leds av en handledare och alla deltagare har tystnadsplikt, dvs det som pratas om i gruppen hanteras med respekt och förs inte vidare till andra som inte är med i gruppen. 

En handledningsgrupp består av 5-10 personer som oftast träffas en och en halv timme varannan vecka under en längre tid. Hur länge gruppen skall pågå bestäms i regel i förväg,  2 - 4 terminer är vanligt. Regelbundet deltagande i grupphandledning leder ofta till en positiv förändring hos deltagaren.

Vid varje grupptillfälle presenterar en eller fler i gruppen ett ärende, en elev, en händelse fritt ur minnet. Det kan vara en detalj som stört dig som arbetar på skolan under någon lektion eller någon elev som väckt starka, obegripliga känslor hos honom eller henne, som han eller hon har svårt att reda ut själv. Det som pratas om behöver inte vara aktuellt just nu, det kan vara händelser bakåt i tiden men som fortfarande ligger och stör. De övriga gruppdeltagarna uppmanas att vara observanta på tankar och känslor som uppstår vid dragningen av ärendet.

Frågor och teman som kan komma upp i grupphandledning är t ex:

- Hur hantera min egen ilska, skam, rädsla gentemot elev/förälder/kollega?

- Varför reagerar jag på ett visst sätt i dessa situationer? Hur kan jag göra annorlunda?

- Underläge i förhållande till elev/förälder/kollega

- Anmälan och hot om anmälan mot mig

- Jag är orolig för hur en elev har det hemma, jag vet att jag måste men jag tycker det är obehagligt jag anmäla till socialtjänsten, hur göra jag? Vad händer?  

 

I grupphandledning får du sitta i ett ostört samtal tillsammans med kollegor. Tillsammans med handledaren skapar ni ett forum, en trygg plats där deltagaren kan prata fritt utan att andra värderar det han eller hon sagt och gjort. Fokus är inte på det pedagogiska hantverket utan medlemmarna tränas i att tänka kring processer och skeenden i relation till elever, föräldrar och kollegor. I handledning söker vi  förståelse för det som sker mellan skolpersonal och elev/förälder. Vilka roller spelar de och vad vill de varandra? Vad är det eleven berättar genom sitt uppträdande?


En handledningsgrupp kan bestå av personal från samma arbetslag men kan även sättas ihop med personal från olika skolor.

Låter grupphandledning intressant? Du kan anmäla ditt intresse här så kommer vi att kontakta dig för mer information